Taken van een bedrijfsrevisor (2024)

Wat doet een bedrijfsrevisor? Wat zijn de taken van een bedrijfsrevisor? We leggen de verschillende opdrachten van een revisor uit.

De bedrijfsrevisor vervult een cruciale rol in het bedrijfsleven, namelijk het dienen van het algemeen belang en het verschaffen van financiële betrouwbaarheid. Door zijn onafhankelijkheid, ethiek en de kwaliteit van zijn werk, zorgt hij voor vertrouwen, transparantie en meer zekerheid hetgeen aanleiding kan geven tot economische groei en welvaart.

Een commissaris is een bedrijfsrevisor die wettelijk belast is met de audit van de jaarrekening in een onderneming of vzw.

De commissaris is onderworpen aan een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Zijn doelstelling van de controle opdrachten is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening of financiële overzichten volgens de internationale terminologie als geheel vrij is van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid.

Soorten interventies of certificaties van een bedrijfsrevisor:

 1. de wettelijke controle van de jaarrekening,
 2. de certificatie opdracht ten behoeve van de ondernemingsraad,
 3. de wettelijke occasionele opdrachten (inbreng in natura, …),
 4. en contractuele opdrachten (due diligence bij overname, … ).

We leggen de verschillende taken van de bedrijfsrevisor verder uit.

Taak van de bedrijfsrevisor: een audit van de jaarrekening

De opdracht van de bedrijfsrevisor resulteert in het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de jaarrekening, ook attesteringsopdracht genoemd. Deze controle van de jaarrekening betreft een wettelijke permanente opdracht.

Een vennootschap of een vzw/stichting moet een bedrijfsrevisor aanstellen wanneer zij wordt geacht “groot” te zijn en daarvoor minstens twee van de drie van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
 • jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro;
 • balanstotaal: 4.500.000 euro.

De kwalificatie “groot” wordt aangenomen of aangepast wanneer minstens twee van de drie vermelde bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden en dit heeft enkel gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

Voor pas opgerichte vennootschappen, VZW’s, IVZW’s en stichtingen worden bovenvermelde criteria met de cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn de kleine genoteerde vennootschappen, de kleine vennootschappen die organisaties van openbaar belang zijn en de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die moet consolideren (Art. 3:72, 2° WVV) steeds verplicht een commissaris (bedrijfsrevisor) te benoemen.

Entiteiten die niet verplicht zijn om een commissaris te benoemen, kunnen dit doen op vrijwillige basis hetgeen hen toelaat hun geloofwaardigheid en financiële transparantie te vergroten.

De benoeming van een commissaris – bedrijfsrevisor

De wet voorziet dat de commissaris wordt benoemd op voorstel van het bestuursorgaan en, indien aanwezig, op voordracht van de ondernemingsraad. De algemene vergadering van de vennootschap of de vereniging benoemt de commissaris onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening. De algemene vergadering stelt ook de bezoldiging van de commissaris vast. In het geval de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld.

De commissaris wordt steeds benoemd voor een “hernieuwbare” termijn van drie jaar.

Voor de mandaten bij organisaties van openbaar nut (o.a. genoteerde vennootschappen, …) is de hernieuwbaarheid beperkt tot 3 mandaten van 3 jaar behalve in de volgende gevallen. Een hernieuwing tot 6 mandaten, hetzij tot 18 jaar, is mogelijk als de selectie gebaseerd was op een openbare aanbesteding en een hernieuwing tot 8 mandaten, hetzij 24 jaar, is mogelijk als van elkaar onafhankelijke commissarissen een gezamenlijke controle uitvoeren.

Taak van de bedrijfsrevisor in de ondernemingsraad

De opdracht van de bedrijfsrevisor (commissaris) in ondernemingen waar een ondernemingsraad werd opgericht, bestaat erin de getrouwheid en volledigheid te certificeren van de door het bestuursorgaan verstrekte economische en financiële inlichtingen. De bedrijfsrevisor dient een pedagogische rol te vervullen en de dialoog te bevorderen. De commissaris neemt deze opdracht veelal waar.

Krachtens de wet moeten één of meer bedrijfsrevisoren worden benoemd in elke onderneming waar een ondernemingsraad werd opgericht. De wet voorziet een uitzonderingen voor gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

De opdracht van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad bestaat erin:

 • verslag uit te brengen over de jaarrekening en over het jaarverslag;
 • de getrouwheid en volledigheid te certificeren van de economische en financiële inlichtingen die het bestuursorgaan aan de ondernemingsraad verstrekt;
 • daarnaast ook de betekenis van de economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden;
 • alsook, indien hij van oordeel is de in het punt 2 bedoelde certificering niet te kunnen afgeven of indien hij leemten vaststelt in de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen, het bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en, indien deze daaraan geen gevolg geeft binnen de maand die volgt op zijn tussenkomst, op eigen initiatief de ondernemingsraad daarvan in kennis te stellen.

Taak van een bedrijfsrevisor: de wettelijke occasionele opdrachten

Naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever de bedrijfsrevisor ook nog een aantal andere opdrachten toevertrouwd in functie van belangrijke gebeurtenissen in het leven van een onderneming.

Wanneer de ondernemingen zich in één van de volgende situaties bevinden, zijn ze doorgaans wettelijk verplicht om een bedrijfsrevisor in te schakelen:

 • Inbrengen in natura en quasi-inbrengen
 • Fusies – splitsingen
 • Omzettingen
 • Ontbindingen
 • Vereffening van een vennootschap
 • Nettoactieftest en de liquidatietest
 • Gedwongen verkoop van aandelen
 • Wijzigingen van het doel van de vennootschap
 • Wijziging van de rechtsvorm of omzetting
 • Gedwongen verkoop van aandelen
 • Beperking van het voorkeurrecht
 • Uitgiften beneden fractiewaarde

Er bestaan ook andere wettelijke opdrachten, onder meer in de financiële sector, betreffende de bestrijding van witwassen van geld en corruptie of inzake milieucontroles.

Wanneer een entiteit een bedrijfsrevisor inschakelt voor dergelijke opdrachten, moet ze de voorwaarden van de opdracht overeenkomen en vastleggen in een opdrachtbevestiging of in een andere geschikte vorm van schriftelijke overeenkomst, die de omvang van zijn opdracht in het kader van de van toepassing zijnde wet vaststelt.

Taak van een bedrijfsrevisor: de inbreng in natura

De taak van een bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura betreft een verslag van de commissaris of een bedrijfsrevisor. Deze onderzoekt:

 • het door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
 • de toegepaste waardering
 • de daartoe aangewende waarderingsmethoden of, mits motivatie, slechts 1 methode

Het verslag van de commissaris of een bedrijfsrevisor geeft aan:

 • of de waarden waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen
  • met de waarde van de inbreng (voor een Besloten Vennootschap en een coöperatieve vennootschap)
  • met het aantal en de nominale waarde of bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (voor een naamloze vennootschap)

Het verslag van de commissaris of de bedrijfsrevisor vermeldt de werkelijke als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Deze verslaggeving van de inbreng in natura geldt bij de oprichting van een vennootschap als bij bestaande vennootschappen in de wettelijke vorm van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap en een naamloze vennootschap.

De regeling is echter niet van toepassing in volgende gevallen:

 • bij aankopen van geldmarktinstrumenten ter beurze, indien er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn.
 • bij verkrijging van vermogensbestanddelen die door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd in het economisch verkeer met een verslag van niet meer dan 6 maanden oud en conform algemeen aanvaarde normen van waardering.
 • bij verkrijging van vermogensbestanddelen die afgeleid zijn van de jaarrekening van het vorige boekjaar mits deze door de commissaris of door de met controle belaste persoon werd gecontroleerd en mits deze een verklaring zonder voorbehoud bevat.

Taak van de bedrijfsrevisor bij een Quasi-inbreng

De bedrijfsrevisor maakt een verslag op bij een quasi-inbreng

De quasi-inbreng is enkel mogelijk in een naamloze vennootschap en behandelt de verrichting over elk vermogensbestanddeel dat toebehoort aan een persoon door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, aan een bestuurder, een lid van een directieraad of een raad van toezicht, of aan een aandeelhouder dat de vennootschap overweegt te verkrijgen binnen twee jaar te rekenen van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, in voorkomend geval met toepassing van artikel 2:2 , tegen een vergoeding of betaling van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal, maakt de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor een verslag op.

De regeling is echter niet van toepassing in volgende gevallen:

 • bij verkrijging in het gewone bedrijf van de vennootschap en tegen marktconforme voorwaarden
 • bij aankopen ter beurze
 • bij verkrijging bij een gerechtelijke verkoop

De regeling is ook niet van toepassing in volgende gevallen:

 • bij aankopen van geldmarktinstrumenten ter beurze, indien er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn.
 • bij verkrijging van vermogensbestanddelen die door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd in het economisch verkeer met een verslag van niet meer dan 6 maanden oud en conform algemeen aanvaarde normen van waardering.
 • bij verkrijging van vermogensbestanddelen die afgeleid zijn van de jaarrekening van het vorige boekjaar mits deze door de commissaris of door de met controle belaste persoon werd gecontroleerd en mits deze een verklaring zonder voorbehoud bevat.

Taak van de bedrijfsrevisor: de fusies en splitsingen

Fusie of splitsing door overneming bij een bestaande vennootschap of bij oprichting is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende of nieuwe vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Bij een splitsing kan de gesplitste vennootschap blijven bestaan met het niet overgedragen vermogensbestanddelen of overgaan op één of meer vennootschappen.

Indien de verkrijgende of nieuw op te richten vennootschap vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld aan de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

Procedure bij een fusie:

1 Fusie- of splitsingsvoorstel

De bestuursorganen stellen een fusie of splitsingsvoorstel op. Het fusie- of splitsingsvoorstel moet door elke bij de fusie of splitsing betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie of splitsing door de algemene vergadering.

2 Schriftelijk verslag van het bestuur

In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren of splitsen vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.

De bovenstaande paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie of splitsing betrokken vennootschappen hiermee hebben ingestemd of als bij de overnemende vennootschap een verslag van inbreng in natura wordt opgesteld.

3 Commissaris of bedrijfsrevisor of externe accountant

In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusie- of splitsingsvoorstel op en moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is. Verder geeft deze verklaring aan :

 1. volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
 2. of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien, in voorkomend geval, de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

Het voorgaande is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd of als bij de overnemende vennootschap een verslag van inbreng in natura wordt opgesteld.

Taak van de bedrijfsrevisor bij een omzetting

Wat is een omzetting?

We spreken van een omzetting wanneer een vennootschap, opgericht in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 1:5, § 2, een andere van die rechtsvormen aanneemt, blijft haar rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.

Wat is de procedure bij een omzetting?

Wat doet het bestuur

Het bestuursorgaan maakt een staat van activa en passiva op, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten. Het bestuursorgaan licht het omzettingsvoorstel toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die het besluit moet nemen. Bij dat verslag wordt de staat van activa en passiva gevoegd.

commissaris of bedrijfsrevisor of externe accountant

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan of een door de algemene vergadering aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.

Taak van de bedrijfsrevisor: ontbindingen en vereffeningen

Wat doet een bedrijfsrevisor bij een ontbinding en een vereffening van een vennootschap?

De vennootschap wordt ontbonden op de volgende wijzen:

 1. door een besluit van de algemene vergadering;
 2. van rechtswege ( eg statutaire duur, …), als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
 3. door een gerechtelijke beslissing.

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Gevolgen van een ontbinding van de vennootschap

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.

Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na hom*ologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

Welke procedure bij de ontbinding van de vennootschap

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

Commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een “getrouw beeld” wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Taak van de bedrijfsrevisor bij een onmiddellijke sluiting van de vereffening

Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:

 1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
 2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Gevolg voor de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag.

De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel. De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag.

Taak van de bedrijfsrevisor bij uitkeringen en de nettoactief test

Netto actief test bij een BV

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen, conform de laatste goedgekeurde jaarrekening of recente staat van activa en passsiva, dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Definitie nettoactief

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Indien er een commissaris is

In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Netto actief test bij een CV

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen, conform de laatste goedgekeurde jaarrekening of recente staat van activa en passsiva, dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Indien er een commissaris is

In de vennootschappen waarin een commissaris (bedrijfsrevisor) is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Netto actief test bij een NV

Uitkeerbare winst

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Indien er een commissaris is

In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, is er “geen” controleverslag vereist.

Taak van de bedrijfsrevisor bij een interimdividend

De statuten van een naamloze vennootschap kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien er een commissaris is

De commissaris stelt een beoordelingsverslag op waarop hij vaststelt dat de winst van de staat van activa en passiva volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de bedrijfsrevisor (commissaris) wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Taak van de bedrijfsrevisor: de liquidatietest

Liquidatietest bij een BV

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen voor zover de nettoactief test positief is.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dat is de liquiditeitstest. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Indien er een commissaris is

In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Liquidatietest test bij een CV

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen voor zover de nettoactief test positief is.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dat is de liquiditeitstest. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Indien er een commissaris is

In de vennootschappen waarin een bedrijfsrevisor is benoemd als commissaris, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Conclusie: belangrijkste taken van de bedrijfsrevisor

Je kunt een bedrijfsrevisor nodig hebben bij:

 1. de controle van de jaarrekening
 2. wettelijke opdrachten
 3. verslag over de inbreng in natura
 4. verslagen bij fusies en splitsingen
 5. ontbindingen en vereffeningen
 6. uitkeringen en de nettoactief test
 7. een interimdividend
 8. de liquidatietest

Heb je een bedrijfsrevisor nodig?

Heb je voor jouw onderneming een bedrijfsrevisor nodig? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Contacteer ons

Taken van een bedrijfsrevisor (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5816

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.